gtag('config', 'G-0ERNTB1MYS'); gtag('config', 'G-SX3G5S5XNE'); gtag('config', 'UA-115796019-1');

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 FUNDAȚIA BUCUREȘTII NOI, în calitate de operator de date cu caracter personal, denumită în continuare „Fundația”, organism privat, fără scop lucrativ și de tip umanitar, având sediul București, str. Liniștei, nr. 15, Sector 1, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 1075/B/2010, CUI: 11268212, telefon: +40 730 746 280, website: www.fundatia-bucurestii-noi.ro, e-mail: info@fundatia-bucurestii-noi.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate despre dumneavoastră și/sau altă persoană indicată de dumneavoastră (copii, alți membri ai familiei, sau alte persoane), prin mijloace automatizate şi manuale, în scopul acordării, la solicitarea dumneavoastră, a serviciilor sociale de care aveți nevoie prin intermediul centrelor de activitate ale Fundației.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Fundație și împuterniciții acesteia în temeiul art. 6, alin. 1, lit b), c) și art. 9, alin. 2, lit. d) și h) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv pentru:

  • Încheierea și executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (preluarea cererii de servicii, informarea și consilierea solicitantului cu privire la serviciile disponibile ale Fundației, efectuarea/programarea evaluării socio-economico-medicale a beneficiarului serviciilor, întocmirea planului individual de intervenție în conformitate cu nevoile personale, contractul de furnizare a serviciilor sociale);
  • îndeplinirea unei obligații legale în legătură cu obiectul de activitate al fundației – furnizarea serviciilor sociale comunitare persoanelor și familiilor aflate în situații de dificultate (realizarea înregistrării financiar-contabile, gestiunea economico-financiară și a resurselor umane ale Fundației, arhivarea documentelor, realizarea verificărilor necesare (anchete sociale) furnizării serviciilor etc.);
  • în cadrul activităților legitime ale Fundației, în calitate de persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ și cu specific umanitar, de furnizare, în mod gratuit, a serviciilor socio-medicale către persoane și familii aflate în situații de dificultate;
  • furnizarea de asistență medicală sau socială.

 Datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră sunt necesare pentru ca Fundația, împuterniciții și colaboratorii/partenerii acesteia să efectueze, conform prevederilor legale, statutare și regulamentelor de organizare și funcționare ale Fundației serviciile socio-medicale de care sunteți interesat. Aceste date vor putea fi introduse în baza de date a Fundației sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și/sau electronică.

Refuzul furnizării datelor solicitate determină imposibilitatea efectuării serviciilor sociale în interesul dumneavoastră/ al membrilor familiei dumneavoastră/ persoanelor indicate de dumneavoastră și imposibilitatea pentru Fundație de a respecta obligațiile legale și statutare în legătură cu desfășurarea obiectului de activitate.

Vă informăm că, pentru realizarea scopurilor mai sus menționate este necesar să prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, CNP, date identificare CI, locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia, sexul, vârsta, starea civilă, calitatea, studii, formare profesională, profesia/ocupația, situația economico-financiară (ex: pensie, alocație), date despre proprietate/ situația locativă, date despre sănătate/ adeverințe medicale (inclusiv antecedente/boli cronice, îngrijiri acordate, scrisori medicale, medicația prescrisă de medicul curant, recomandări medicale), date de contact: numărul de telefon, adresa de email (strict pentru comunicare eficientă cu beneficiarul serviciilor), semnătura, imaginea (fotografia din CI), datele despre membrii familiei, date bancare, date despre nevoile individuale de ajutor și mediul personal de viață, precum și orice alte date și informații necesare furnizării serviciilor.

Fundația se obligă să administreze în condiții de confidențialitate și siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, despre minori, alți membrii ai familiei sau alte persoane, în condiții legale.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către Fundație și împuterniciții acesteia (furnizori de servicii IT, contabilitate, etc), fiind transmise doar în scopul executării obligațiilor legale ale Fundației către autoritățile publice abilitate, respectiv instituții/autorități cu competențe de control asupra activității Fundației; către alți furnizori publici/privați de servicii sociale/parteneri, dacă este cazul (cabinete medicale/clinici, formatori); către organele judiciare (Poliție, Parchet, instanțe), pe bază de solicitări exprese și în limitele legii formulate de acestea.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de la solicitare/ înregistrarea cerererii/ încheierea contractului de servicii pentru furnizarea serviciilor sociale comunitare, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor legale de prescripție și/sau de arhivare și numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale Fundației sau ale împuterniciților acesteia, după care vor fi șterse/distruse din baza noastră de date.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, în condițiile prevăzute de Regulament.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date, prin poștă, la sediul Fundației din București, str. Liniștei, nr. 13, Sector 1, ori prin email la: info@fundatia-bucurestii-noi.ro.

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email la dpo@fundatia-bucurestii-noi.ro sau telefonic la numărul 0727 923 915, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). 

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.